زبان ترانزیل

مدارک ثبت زبان ترانزیل

کلمه ترانزیل در این زبان به معنی فراگیر و جهانی می باشد که نماد اصلی آن یک دایره است.

مقاله ارائه شده این زبان به طور رسمی ثبت شده است که در زیر تصویر نسخه اصلی و نیز آگهی آن در روزنامه رسمی را مشاهده می کنید.